skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lynch, Michael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
The Reality of Law: Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers
Material Type:
Nhận xét
Thêm vào Góc nghiên cứu

The Reality of Law: Work and Talk in a Firm of Criminal Lawyers

Lynch, Michael ; Travers, Max

Contemporary Sociology, 03/1999, Vol.28(2), p.188 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00943061 ; DOI: http://dx.doi.org/10.2307/2654868

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Travers, Max
  2. Michael Lynch
  3. Lynch, M
  4. Lynch, Michael

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...