skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1987đến2002 xóa Dạng tài nguyên: Book Chapters xóa Tác giả/ người sáng tác: Lynch, Lisa M xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

The transition from initial education to the labour market : recent experience in the United States

Lynch, Lisa M

Preparing youth for the 21st century, pp. 289-301

ISSN: ; ISBN: 92-64-17076-6

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Chương sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Workplace skill accumulation and its impact on earnings and labor mobility the US experience

Lynch, Lisa M

Human capital creation in an economic perspective, pp.129-144

ISSN: ; ISBN: 3-7908-0815-6

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lynch, Lisa M

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...