skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Luu, Truong Giang xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Surfactant-assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Surfactant-assisted size control of hydroxyapatite nanorods for bone tissue engineering

Nguyen, Kim Nga; Luu, Truong Giang; Tran, Quang Huy

ISIKNOWLEDGE; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/29743

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luu, Truong Giang
  2. Tran, Quang Huy
  3. Nguyen, Kim Nga

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...