skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Chủ đề: feringgi xóa Tác giả/ người sáng tác: Lusa xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Diplomacia - Visita do Presidente da Pol&#243;nia<br>Diplomacy - Visit of the President of Poland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Polónia
Diplomacy - Visit of the President of Poland

Lusa

Toàn văn không sẵn có

2
Diplomacia - Visita do Presidente da Pol&#243;nia<br>Diplomacy - Visit of the President of Poland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Polónia
Diplomacy - Visit of the President of Poland

Lusa

Toàn văn không sẵn có

3
Diplomacia - Visita do Presidente da Pol&#243;nia<br>Diplomacy - Visit of the President of Poland
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente da Polónia
Diplomacy - Visit of the President of Poland

Lusa

Toàn văn không sẵn có

4
Diplomacia - Visita do Presidente do Brasil<br>Diplomacy - Visit of the President of Brazil
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Brasil
Diplomacy - Visit of the President of Brazil

Lusa

Toàn văn không sẵn có

5
Diplomacia - Visita do Presidente do Brasil<br>Diplomacy - Visit of the President of Brazil
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Brasil
Diplomacy - Visit of the President of Brazil

Lusa

Toàn văn không sẵn có

6
Diplomacia - Visita do Presidente do Brasil<br>Diplomacy - Visit of the President of Brazil
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente do Brasil
Diplomacy - Visit of the President of Brazil

Lusa

Toàn văn không sẵn có

7
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

8
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira<br>Diplomacy - Visit of President of Cape Verde, Aristides Pereira
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde, Aristides Pereira
Diplomacy - Visit of President of Cape Verde, Aristides Pereira

Lusa

Toàn văn không sẵn có

9
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

10
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

11
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of President of Cape Verde

Lusa

Toàn văn không sẵn có

12
Diplomacia - Rei Balduino da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium King Baudouin
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rei Balduino da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium King Baudouin

Lusa

Toàn văn không sẵn có

13
Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde<br>Diplomacy - Visit of President of Cape Verde
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Cabo Verde
Diplomacy - Visit of President of Cape Verde

Lusa

Toàn văn không sẵn có

14
Diplomacia - Rainha Fab&#237;ola da B&#233;lgica visita a Universidade de Coimbra<br>Diplomacy - Belgium Queen Fabiola at Coimbra University
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Rainha Fabíola da Bélgica visita a Universidade de Coimbra
Diplomacy - Belgium Queen Fabiola at Coimbra University

Lusa

Toàn văn không sẵn có

15
Diplomacia - Visita do Presidente de Mo&#231;ambique<br>Diplomacy - Visit of President of Mozambique
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do Presidente de Moçambique
Diplomacy - Visit of President of Mozambique

Lusa

Toàn văn không sẵn có

16
Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de It&#225;lia, Giovanni Spadolini<br>Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de Itália, Giovanni Spadolini
Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini

Lusa

Toàn văn không sẵn có

17
Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de It&#225;lia, Giovanni Spadolini<br>Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Diplomacia - Visita do presidente do Conselho de Itália, Giovanni Spadolini
Diplomacy - Visit of President of the Council of Italy, Giovanni Spadolini

Lusa

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
  1. Trước1983  (2)
  2. 1983đến1983  (1)
  3. 1984đến1988  (5)
  4. 1989đến1990  (6)
  5. Sau 1990  (3)
  6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lusa

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...