skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản IEEE Transactions on Software Engineering xóa Tất cả các phiên bản Luqi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Using transformations in specification-based prototyping

Berzins, V ; Yehudai, A

IEEE Transactions on Software Engineering, May 1993, Vol.19(5), pp.436-452 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.232011

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Graph Model for Software Evolution

Luqi

IEEE Transactions on Software Engineering, Aug 1990, Vol.16(8), pp.917-927 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.57627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Prototyping Language for Real-Time Software

Berzins, V ; Yeh, R

IEEE Transactions on Software Engineering, Oct 1988, Vol.14(10), pp.1409-1423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/32.6186

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Documentation Driven Development for Complex Real-Time Systems

Zhang, Luqi ; Berzins, Lin ; Qiao, Valdis ; Qiao, Ying

IEEE Transactions on Software Engineering, Dec 2004, Vol.30(12), pp.936-952 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00985589 ; E-ISSN: 19393520 ; DOI: 10.1109/TSE.2004.100

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luqi
  2. Berzins, V.
  3. Berzins, Valdis
  4. Luqi, L.
  5. Yeh, R.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...