skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Journal Of Materials Science xóa Tất cả các phiên bản Li, Y. xóa Tất cả các phiên bản Luo, Shenglian xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Reduced graphene oxide-based photocatalysts containing Ag nanoparticles on a TiO 2 nanotube array

Wang, Yao ; Tang, Yanhong ; Chen, Yao ; Li, Yue ; Liu, Xuanneng ; Luo, Shenglian ; Liu, Chengbin

Journal of Materials Science, 2013, Vol.48(18), pp.6203-6211 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-013-7417-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Photoelectrocatalytic reduction of CO 2 on titania nanotube arrays modified by Pd and RGO

Ru, Yuxing ; Yang, Lixia ; Li, Yue ; Jiang, Wenjing ; Li, Yaobang ; Luo, Yan ; Yang, Liming ; Li, Tingting ; Luo, Shenglian

Journal of Materials Science, 2018, Vol.53(14), pp.10351-10362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-2461 ; E-ISSN: 1573-4803 ; DOI: 10.1007/s10853-018-2319-z

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luo, Shenglian
  2. Luo, S.
  3. Li, Y.
  4. Li, Yue
  5. Li, Tingting

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...