skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lundberg, Erik xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

National Linkages and Ambiguous EU Approaches among European Civil Society Organisations

Lundberg, Erik ; Sedelius, Thomas; KIG-TICS, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap ; Högskolan Dalarna, Akademin Utbildning, hälsa och samhälle, Statsvetenskap

Journal of Contemporary European Research, 2014, Vol. 10(3), pp. 322-336 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1815-347X

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...