skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Năm xuất bản: 1998đến2007 xóa Cơ sở dữ liệu: DiVA - Academic Archive Online xóa Năm xuất bản: 2002đến2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Management of Multimedia Networks and Services: 6th IFIP/IEEE International Conference, MMNS 2003, Belfast, Northern Ireland, UK, September 7-10, 2003. Proceedings
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Management of Multimedia Networks and Services: 6th IFIP/IEEE International Conference, MMNS 2003, Belfast, Northern Ireland, UK, September 7-10, 2003. Proceedings

Parnes, Peter;; Marshall, Alan ; Agoulmine, Nazim

Series ISSN: 0302-9743 ; ISBN: 978-3-540-20050-5 ; E-ISBN: 978-3-540-39404-4 ; DOI: 10.1007/b13721

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

An architecture for location aware applications

James, Nord ; Synnes, Kåre ; Parnes, Peter; Luleå tekniska universitet, Institutionen för system- och rymdteknik, Datavetenskap

Proceedings of the 35th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: 7 - 10 January 2001 [i.e. 2002], Big Island, Hawaii, 2002, pp. 3805-3810

ISBN: 0-7695-1435-9 ; DOI: 10.1109/HICSS.2002.994513

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (1)

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...