skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Hình ảnh xóa Tác giả/ người sáng tác: Luciano Milanesi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The general architecture of the system includes three blocks: workflows creation and annotation (WCA), user interface (UI) and workflows execution (WE)

Paolo Romano ; Domenico Marra ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.54678.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.54678

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

The general architecture of the system includes three blocks: workflows creation and annotation (WCA), user interface (UI) and workflows execution (WE)

Paolo Romano ; Domenico Marra ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.54678

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biowep: a workflow enactment portal for bioinformatics applications-6

Paolo Romano ; Ezio Bartocci ; Guglielmo Bertolini ; Flavio De Paoli ; Domenico Marra ; Giancarlo Mauri ; Emanuela Merelli ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.16857.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.16857

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data integration approach for cell cycle analysis oriented to model simulation in systems biology-1

Roberta Alfieri ; Ivan Merelli ; Ettore Mosca ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.62910

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Hình ảnh
Thêm vào Góc nghiên cứu

A data integration approach for cell cycle analysis oriented to model simulation in systems biology-1

Roberta Alfieri ; Ivan Merelli ; Ettore Mosca ; Luciano Milanesi

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.62910.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.62910

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Luciano Milanesi
  2. Domenico Marra
  3. Paolo Romano
  4. Ezio Bartocci
  5. Giancarlo Mauri

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...