skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Lecture Notes In Computer Science, Information Systems And Applications, Incl. Internet/Web, And Hci xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Tác giả/ người sáng tác: Krüger, Antonio xóa Tác giả/ người sáng tác: Lubos, P. xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

HoverSpace

Lubos, Paul ; Ariza, Oscar ; Bruder, Gerd ; Daiber, Florian ; Steinicke, Frank ; Krüger, Antonio; Ifip, Hal (Editor)

Lecture Notes in Computer Science, 2015, Vol.LNCS-9298(Part III), pp.259-277 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1007/978-3-319-22698-9_17

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Steinicke, Frank
  2. Bruder, Gerd
  3. Lubos, Paul
  4. Krüger, A.
  5. Lubos, P.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...