skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Ngôn ngữ: English xóa Cơ sở dữ liệu: Oxford University Press (CrossRef) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lubbers, Marcel xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Own Culture First? Nationalism and the Preference for National Cultural Goods

Meuleman, Roza ; Bekhuis, Hidde ; Lubbers, Marcel ; Scheepers, Peer

International Journal of Public Opinion Research, 2013, Vol. 25(4), pp.436-458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/eds024

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Globalization and Support for National Cultural Protectionism from a Cross-National Perspective

Bekhuis, Hidde ; Meuleman, Roza ; Lubbers, Marcel

European Sociological Review, 2013, Vol. 29(5), pp.1040-1052 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-7215 ; E-ISSN: 1468-2672 ; DOI: 10.1093/esr/jcs080

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Manifestations of Nationalist Attitudes: Domestic Music Listening, Participation in National Celebrations, and Far Right Voting

Meuleman, Roza ; Lubbers, Marcel

European Sociological Review, 2013, Vol. 29(6), pp.1214-1225 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-7215 ; E-ISSN: 1468-2672 ; DOI: 10.1093/esr/jct013

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

How Education Moderates the Relation between Globalization and Nationalist Attitudes

Bekhuis, Hidde ; Lubbers, Marcel ; Verkuyten, Maykel

International Journal of Public Opinion Research, 2014, Vol. 26(4), pp.487-500 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0954-2892 ; E-ISSN: 1471-6909 ; DOI: 10.1093/ijpor/edt037

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Macro-Sociological Study into the Changes in the Popularity of Domestic, European, and American Pop Music in Western Countries

Bekhuis, Hidde ; Lubbers, Marcel ; Ultee, Wout

European Sociological Review, 2014, Vol. 30(2), pp.180-193 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0266-7215 ; E-ISSN: 1468-2672 ; DOI: 10.1093/esr/jct028

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (1)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lubbers, Marcel
  2. Lubbers, M
  3. Bekhuis, H
  4. Bekhuis, Hidde
  5. Meuleman, R

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...