skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Ciência De Computadores xóa Tác giả/ người sáng tác: Luís Paulo Reis xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

AUTOMATIC EMOTION INDUCTION AND ASSESSMENT FRAMEWORK Enhancing User Interfaces by Interperting Users Multimodal Biosignals

Jorge Teixeira ; Vasco Vinhas ; Luís Paulo Reis ; Eugénio C. Oliveira

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Vasco Vinhas
  2. Eugénio C. Oliveira
  3. Luís Paulo Reis
  4. Jorge Teixeira

theo chủ đề:

  1. Informática
  2. Ciências Físicas

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...