skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Lu, Pengcheng xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Four Jointed Box 1 Promotes Angiogenesis and Is Associated with Poor Patient Survival in Colorectal Carcinoma.(Research Article)

Al - Greene, Nicole T. ; Means, Anna L. ; Lu, Pengcheng ; Jiang, Aixiang ; Schmidt, Carl R. ; Chakravarthy, A. Bapsi ; Merchant, Nipun B. ; Washington, M. Kay ; Zhang, Bing ; Shyr, Yu ; Deane, Natasha G. ; Beauchamp, R. Daniel

PLoS ONE, July 29, 2013, Vol.8(7), p.e69660 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0069660

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Deane, Natasha G
  2. Chakravarthy, A. Bapsi
  3. Al-Greene, Nicole T
  4. Chakravarthy, A Bapsi
  5. Merchant, Nipun B

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...