skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Wang, Jing xóa Tác giả/ người sáng tác: Lu, Hong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Nutrients, heavy metals and microbial communities co-driven distribution of antibiotic resistance genes in adjacent environment of mariculture

Zhao, Zelong ; Wang, Jing ; Han, Ying ; Chen, Jingwen ; Liu, Guangfei ; Lu, Hong ; Yan, Bin ; Chen, Shiaoshing

Environmental Pollution, January 2017, Vol.220, pp.909-918 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2016.10.075

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Detecting antibiotic resistance genes and human potential pathogenic Bacteria in fishmeal by culture-independent method

Han, Ying ; Wang, Jing ; Zhao, Zelong ; Chen, Jingwen ; Lu, Hong ; Liu, Guangfei

Environmental Science and Pollution Research, 2019, Vol.26(9), pp.8665-8674 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0944-1344 ; E-ISSN: 1614-7499 ; DOI: 10.1007/s11356-019-04303-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A novel quinone/reduced graphene oxide composite as a solid-phase redox mediator for chemical and biological Acid Yellow 36 reduction

Lu, Hong ; Zhang, Haikun ; Wang, Jing ; Zhou, Jiti ; Zhou, Yang

RSC Advances, 2014, Vol.4(88), pp.47297-47303 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2046-2069 ; DOI: 10.1039/c4ra08817d

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Aerobic degradation of 2-picolinic acid by a nitrobenzene-assimilating strain: Streptomyces sp. Z2

Zheng, Chunli ; Zhou, Jiti ; Wang, Jing ; Qu, Baocheng ; Wang, Jing ; Lu, Hong ; Zhao, Hongxia

Bioresource Technology, 2009, Vol.100(6), pp.2082-2084 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2008.10.017

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhanced bio-decolorization of 1-amino-4-bromoanthraquinone-2-sulfonic acid by Sphingomonas xenophaga with nutrient amendment

Lu, Hong ; Guan, Xiaofan ; Wang, Jing ; Zhou, Jiti ; Zhang, Haikun

Journal of Environmental Sciences, 1 January 2015, Vol.27, pp.124-130 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1001-0742 ; DOI: 10.1016/j.jes.2014.05.041

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Enhancing survival of Escherichia coli by expression of azoreductase AZR possessing quinone reductase activity

Liu, Guangfei ; Zhou, Jiti ; Jin, Ruofei ; Zhou, Mi ; Wang, Jing ; Lu, Hong ; Qu, Yuanyuan

Applied Microbiology and Biotechnology, 2008, Vol.80(3), pp.409-416 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0175-7598 ; E-ISSN: 1432-0614 ; DOI: 10.1007/s00253-008-1555-6

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Extracellular degradation of tetrabromobisphenol A via biogenic reactive oxygen species by a marine Pseudoalteromonas sp.

Gu, Chen ; Wang, Jing ; Guo, Mengfan ; Sui, Meng ; Lu, Hong ; Liu, Guangfei

Water Research, 1 October 2018, Vol.142, pp.354-362 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0043-1354 ; DOI: 10.1016/j.watres.2018.06.012

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PAHs accelerate the propagation of antibiotic resistance genes in coastal water microbial community

Wang, Jing ; Wang, Jing ; Zhao, Zelong ; Chen, Jingwen ; Lu, Hong ; Liu, Guangfei ; Zhou, Jiti ; Guan, Xiaoyan

Environmental Pollution, December 2017, Vol.231, pp.1145-1152 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0269-7491 ; DOI: 10.1016/j.envpol.2017.07.067

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến
 1. Trước2009  (1)
 2. 2009đến2013  (1)
 3. 2014đến2014  (1)
 4. 2015đến2017  (3)
 5. Sau 2017  (1)
 6. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Wang, J
 2. Lu, Hong
 3. Lu, H
 4. Wang, Jing
 5. Liu, Guangfei

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...