skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: OneFile (GALE) xóa Chủ đề: Internet xóa Tác giả/ người sáng tác: Rouibah, Kamel xóa Tác giả/ người sáng tác: Lowry, Pb xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dimensions of Business-to-Consumer (B2C) Systems Success in Kuwait: Testing a Modified DeLone and McLean IS Success Model in an E-Commerce Context

Rouibah, Kamel ; Lowry, Paul ; Almutairi, Laila

Journal of Global Information Management (JGIM), 2015, Vol.23(3), pp.41-71 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1062-7375 ; DOI: 10.4018/JGIM.2015070103

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ECONIS (ZBW)  (1)
  2. InfoSci-Journals (IGI Global)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Almutairi, L
  2. Rouibah, Kamel
  3. Lowry, Paul Benjamin
  4. Rouibah, K
  5. Lowry, Pb

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...