skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Cơ sở dữ liệu: Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tác giả/ người sáng tác: Loveday, Benjamin xóa Số tài nguyên sẵn có: Tạp chí có phản biện xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JEAI-MOCAs: a multi-institutional initiative to build marine research capacity in Mozambique.(News & Views)

Halo, Issufo ; Backeberg, Bjorn ; Brito, Atanasio ; Collins, Charine ; Cossa, Obadias ; Gemo, Francisco ; Jose, Yonss ; Loveday, Benjamin ; Malauene, Bernardino ; Marsac, Francis ; Maueua, Clousa ; Maury, Olivier ; Mavume, Alberto ; Nehama, Fialho ; Penven, Pierrick ; Pous, Stephane ; Reason, Chris ; Roberts, Mike ; Shillington, Frank

South African Journal of Science, 2013, Vol.109(7-8) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0038-2353 ; DOI: 10.1590/sajs.2013/a0023

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...