skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Khác xóa Tác giả/ người sáng tác: Louis-Claude Canon xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Checkpointing Workflows for Fail-Stop Errors-code.zip

Li HAN ; Louis-Claude Canon

DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.5057650

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code to assess the properties of the cost matrices generated using MCMC

Louis-Claude Canon ; Mohamad El Sayah ; Pierre-Cyrille Héam

DOI: 10.6084/m9.figshare.6011660.v1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6011660

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code to assess the properties of the cost matrices generated using MCMC

Louis-Claude Canon ; Mohamad El Sayah ; Pierre-Cyrille Héam

DOI: 10.6084/m9.figshare.6011660

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code for simulating online scheduling of task graphs on hybrid platforms

Louis-Claude Canon ; Loris Marchal ; Bertrand Simon ; Frédéric Vivien

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6353456.V1 ; Related DOI: 10.1007/978-3-319-96983-1_14 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.6353456

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Khác
Thêm vào Góc nghiên cứu

Code for simulating online scheduling of task graphs on hybrid platforms

Louis-Claude Canon ; Loris Marchal ; Bertrand Simon ; Frédéric Vivien

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.6353456 ; Related DOI: 10.1007/978-3-319-96983-1_14

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...