skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Chủ đề: Biology xóa Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Biodiversity Conservation xóa Tác giả/ người sáng tác: Lorenschat, Julia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Bioindicators of climate and trophic state in lowland and highland aquatic ecosystems of the Northern Neotropics

Pérez, Liseth ; Lorenschat, Julia ; Massaferro, Julieta ; Paillès, Christine ; Sylvestre, Florence ; Hollwedel, Werner ; Brandorff, Gerd-Oltmann ; Brenner, Mark ; Islebe, Gerald ; Del Socorro Lozano, Maria ; Scharf, Burkhard ; Schwalb, Antje; Pailles, Christine (Editor)

Revista de Biología Tropical, 2013, Vol.61(2), pp.603-644 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0034-7744

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pailles, C
  2. Lorenschat, Julia
  3. Brandorff, Gerd-Oltmann
  4. Perez, Liseth
  5. Pérez, Liseth

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...