skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Bộ dữ liệu nghiên cứu xóa Tác giả/ người sáng tác: Lorena A. Barba xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Illustration of the flow of an FMM calculation (fast multipole method)

Rio Yokota ; Lorena A. Barba

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91441.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91441

Toàn văn sẵn có

2
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

TreeSweeps.pdf

Lorena A. Barba ; Rio Yokota

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91439.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91439

Toàn văn sẵn có

3
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

TreeSweeps.pdf

Lorena A. Barba ; Rio Yokota

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91439.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91439

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

TreeDomain.pdf

Rio Yokota ; Lorena A. Barba

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91440.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91440

Toàn văn sẵn có

5
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hierarchical subdivision of space in FMM (fast multipole method)

Rio Yokota ; Lorena A. Barba

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91440.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91440

Toàn văn sẵn có

6
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

FMM_flow_diagram.pdf

Rio Yokota ; Lorena A. Barba

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.91441.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.91441

Toàn văn sẵn có

7
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weak scaling of parallel FMM vs. FFT up to 4096 processes

Lorena A. Barba ; Rio Yokota

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92425.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92425

Toàn văn sẵn có

8
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Weak scaling of parallel FMM vs. FFT up to 4096 processes

Lorena A. Barba ; Rio Yokota

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92425.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92425

Toàn văn sẵn có

9
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

ExaFMM: An open source library for Fast Multipole Methods

Lorena A. Barba ; Rio Yokota

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.92426.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.92426

Toàn văn sẵn có

10
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the PyGBe code for Poisson-Boltzmann equation with boundary element methods

Christopher Cooper ; Lorena A. Barba

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.154331.V1 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.154331

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bộ dữ liệu nghiên cứu
Thêm vào Góc nghiên cứu

Validation of the PyGBe code for Poisson-Boltzmann equation with boundary element methods

Christopher Cooper ; Lorena A. Barba

DOI: 10.6084/M9.FIGSHARE.154331.V2 ; Related DOI: 10.6084/m9.figshare.154331

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lorena A. Barba
  2. Rio Yokota
  3. Christopher Cooper

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...