skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Copat, Chiara xóa Tác giả/ người sáng tác: Brundo, Maria Violetta xóa Tác giả/ người sáng tác: Longo, Sabrina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

First data on trace elements in Haliotis tuberculata (Linnaeus, 1758) from southern Italy: Safety issues

Conte, Francesca ; Copat, Chiara ; Longo, Sabrina ; Oliveri Conti, Gea ; Grasso, Alfina ; Arena, Giovanni ; Brundo, Maria Violetta ; Ferrante, Margherita

Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, July 2015, Vol.81, pp.143-150 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1873-6351 ; PMID: 25912965 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.fct.2015.04.020

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. OneFile (GALE)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Brundo, Maria Violetta
  2. Oliveri Conti, Gea
  3. Longo, Sabrina
  4. Ferrante, Margherita
  5. Grasso, Alfina

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...