skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Human Molecular Genetics xóa Tác giả/ người sáng tác: Lohmann, Ebba xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Parkinson's disease-related LRRK2 G2019S mutation results from independent mutational events in humans

Lesage, Suzanne ; Patin, Etienne ; Condroyer, Christel ; Leutenegger, Anne-Louise ; Lohmann, Ebba ; Giladi, Nir ; Bar-Shira, Anat ; Belarbi, Soraya ; Hecham, Nassima ; Pollak, Pierre ; Ouvrard-Hernandez, Anne-Marie ; Bardien, Soraya ; Carr, Jonathan ; Benhassine, Traki ; Tomiyama, Hiroyuki ; Pirkevi, Caroline ; Hamadouche, Tarik ; Cazeneuve, Cécile ; Basak

Human molecular genetics, 15 May 2010, Vol.19(10), pp.1998-2004 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1460-2083 ; PMID: 20197411 Version:1 ; DOI: 10.1093/hmg/ddq081

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. HAL (CCSd)  (1)
  2. MEDLINE/PubMed (NLM)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Pollak, Pierre
  2. Leutenegger, Anne-Louise
  3. Condroyer, Christel
  4. Carr, Jonathan
  5. Orr-Urtreger, Avi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...