skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Persian xóa Nhan đề tạp chí: Journal Of Dentistry xóa Tác giả/ người sáng tác: Loguercio, Alessandro Dourado xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of 3-year water storage on the performance of one-step self-etch adhesives applied actively on dentine

Loguercio, Alessandro Dourado ; Stanislawczuk, Rodrigo ; Mena-Serrano, Alexandra ; Reis, Alessandra

Journal of Dentistry, August 2011, Vol.39(8), pp.578-587 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0300-5712 ; DOI: 10.1016/j.jdent.2011.06.005

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loguercio, Alessandro Dourado
  2. Stanislawczuk, Rodrigo
  3. Loguercio, A.D.
  4. Mena-Serrano, A.
  5. Reis, A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...