skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: MEDLINE/PubMed (NLM) xóa Chủ đề: Humans xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Abnormal Child Psychology xóa Tác giả/ người sáng tác: Loeber, Rolf xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Moderators of the Dynamic Link Between Alcohol Use and Aggressive Behavior among Adolescent Males.(Report)(Author abstract)

White, Helene Raskin ; Fite, Paula ; Pardini, Dustin ; Mun, Eun - Young ; Loeber, Rolf

Journal of Abnormal Child Psychology, Feb, 2013, Vol.41(2), p.211(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Sex and Age Differences in the Risk Threshold for Delinquency.(Report)(Author abstract)

Wong, Thessa M. L. ; Loeber, Rolf ; Slotboom, Anne - Marie ; Bijleveld, Catrien C. J. H. ; Hipwell, Alison E. ; Stepp, Stephanie D. ; Koot, Hans M.

Journal of Abnormal Child Psychology, May, 2013, Vol.41(4), p.641(12) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mechanisms of Behavioral and Affective Treatment Outcomes in a Cognitive Behavioral Intervention for Boys.(Report)(Author abstract)

Burke, Jeffrey D. ; Loeber, Rolf

Journal of Abnormal Child Psychology, 2016, Vol.44(1), p.179(11) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627 ; DOI: 10.1007/s10802-015-9975-0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adolescent psychopathy and the Big Five: results from two samples.(five-factor model)

Lynam, Donald R. ; Caspi, Avshalom ; Moffitt, Terrie E. ; Raine, Adrian ; Loeber, Rolf ; Stouthamer - Loeber, Magda

Journal of Abnormal Child Psychology, August, 2005, Vol.33(4), p.431(13) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stability of Family Interaction from Ages 6 to 18

Loeber, Rolf ; Drinkwater, Matthew ; Yin, Yanming ; Anderson, Stewart J. ; Schmidt, Laura C. ; Crawford, Anne

Journal of Abnormal Child Psychology, August, 2000, Vol.28(4), p.353 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

What Predicts Adolescent Violence in Better-Off Neighborhoods?

Beyers, Jennifer M. ; Loeber, Rolf ; Wikstrom, Per - Olof H. ; Stouthamer - Loeber, Magda

Journal of Abnormal Child Psychology, Oct, 2001, Vol.29(5), p.369 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Serious delinquent behavior, sensation seeking, and electrodermal arousal

Gatzke - Kopp, Lisa M. ; Raine, Adrian ; Loeber, Rolf ; Stouthamer - Loeber, Magda ; Steinhauer, Stuart R.

Journal of Abnormal Child Psychology, Oct, 2002, Vol.30(5), p.477(10) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-0627

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Loeber, Rolf
  2. Loeber, R
  3. Stouthamer-Loeber, M
  4. Stouthamer - Loeber, Magda
  5. Stouthamer-Loeber, Magda

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...