skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lock, Irina xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Deliberative Lobbying? Toward a Noncontradiction of Corporate Political Activities and Corporate Social Responsibility?

Lock, Irina ; Seele, Peter

Journal of Management Inquiry, October 2016, Vol.25(4), pp.415-430 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1056-4926 ; E-ISSN: 1552-6542 ; DOI: 10.1177/1056492616640379

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing “the public interest”: Comparing public lobbying campaigns in four European states

Ihlen, Ø. ; Raknes, K. ; Somerville, I. ; Valentini, C. ; Stachel, C. ; Lock, I. ; Davidson, S. ; Seele, P.; Corporate Communication

Journal of Public Interest Communications, 2018, Vol.2(1), pp.107-128 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: ; ISSN: 2573-4342

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Framing “the Public Interest”: Comparing Public Lobbying Campaigns in Four European States

Ihlen, Øyvind ; Raknes, Ketil ; Somerville, Ian ; Valentini, Chiara ; Stachel, Charlotte ; Lock, Irina ; Davidson, Scott ; Seele, Peter

Ihlen, Øyvind Raknes, Ketil Somerville, Ian Valentini, Chiara Stachel, Charlotte Lock, Irina Davidson, Scott Seele, Peter . Framing “the Public Interest”: Comparing Public Lobbying Campaigns in Four European States. Journal of Public Interest Communications. 2018, 2(1)

Toàn văn sẵn có

4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Gauging the Rigor of Qualitative Case Studies in Comparative Lobbying Research. A Framework and Guideline for Research and Analysis

Lock, Irina ; Seele, Peter

Journal of Public Affairs, November 2018, Vol.18(4), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-3891 ; E-ISSN: 1479-1854 ; DOI: 10.1002/pa.1832

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Where Grass Has No Roots: The Concept of ‘Shared Strategic Communication’ as an Answer to Unethical Astroturf Lobbying

Lock, Irina ; Seele, Peter ; Heath, Robert L.

International Journal of Strategic Communication, 28 March 2016, p.1-14 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-118X ; E-ISSN: 1553-1198 ; DOI: 10.1080/1553118X.2015.1116002

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Politicized CSR: How corporate political activity (mis‐)uses political CSR

Lock, Irina ; Seele, Peter

Journal of Public Affairs, August 2018, Vol.18(3), pp.n/a-n/a [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1472-3891 ; E-ISSN: 1479-1854 ; DOI: 10.1002/pa.1667

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Ngôn ngữ 

  1. English  (5)
  2. Norwegian  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Seele, Peter
  2. Lock, Irina
  3. Seele, P.
  4. Lock, I
  5. Corporate Communication

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...