skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lobel, E xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An anatomical landmark for the supplementary eye fields in human revealed with functional magnetic resonance imaging

Grosbras, M - H ; Lobel, E ; Van De Moortele, P - F ; Lebihan, D ; Berthoz, A

Cerebral Cortex, 1999, Vol.9(7), pp.705-711 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-2199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Human cortical networks for new and familiar sequences of saccades

Grosbras, M. H ; Leonards, U ; Lobel, E ; Poline, J. B ; Le Bihan, D ; Berthoz, A; Le Bihan, Denis (Editor)

Cerebral Cortex, October 2001, Vol.11(10), pp.936-45 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1047-3211 ; E-ISSN: 1460-2199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization of the Supplementary Eye Fields in humans : a fMRI approach

Grosbras, M.-H ; Lobel, E ; Le Bihan, D ; Berthoz, A

NeuroImage, May 1998, Vol.7(4), pp.S987-S987 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/S1053-8119(18)31820-2

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Searching for the vestibular cortex with functional MRI

Lobel, E ; Bihan, D. Le ; Leroy-Willig, A ; Berthoz, A

Neuroimage, 1996, Vol.3(3), pp.S351-S351 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/S1053-8119(96)80353-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

fMRI study of voluntary saccadic eye movements in humans

Lobel, E ; Berthoz, A ; Leroy-Willig, A ; Le Bihan, D

Neuroimage, 1996, Vol.3(3), pp.S396-S396 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/S1053-8119(96)80398-3

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Evidence for a pre-SEF in humans: a fMRI study

Grosbras, M.-H ; Lobel, E ; Le Bihan, D ; Berthoz, A ; Leonards, U

NeuroImage, May 1998, Vol.7(4), pp.S988-S988 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1053-8119 ; E-ISSN: 1095-9572 ; DOI: 10.1016/S1053-8119(18)31821-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
7
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The neural basis of egocentric and allocentric coding of space in humans: a functional magnetic resonance study

Galati, G ; Lobel, E ; Vallar, G ; Berthoz, A ; Pizzamiglio, L ; Le Bihan, D; Le Bihan, Denis (Editor)

Experimental Brain Research, July 2000, Vol.133(2), pp.156-64 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
8
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A fronto-parietal system for computing the egocentric spatial frame of reference in humans

Vallar, G ; Lobel, E ; Galati, G ; Berthoz, A ; Pizzamiglio, L ; Le Bihan, D; Le Bihan, Denis (Editor)

Experimental Brain Research, February 1999, Vol.124(3), pp.281-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0014-4819 ; E-ISSN: 1432-1106

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
9
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Functional MRI of galvanic vestibular stimulation

Lobel, E ; Kleine, J. F ; Le Bihan, D ; Leroy-Willig, A ; Berthoz, A; Le Bihan, Denis (Editor)

Journal of Neurophysiology, November 1998, Vol.80(5), pp.2699-709 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3077 ; E-ISSN: 1522-1598

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
10
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cortical areas activated by bilateral galvanic vestibular stimulation

Lobel, E ; Kleine, J. F ; Leroy-Willig, A ; Van De Moortele, P. F ; Le Bihan, D ; Grüsser, O. J ; Berthoz, A; Le Bihan, Denis (Editor)

Annals of the New York Academy of Sciences, 28 May 1999, Vol.871, pp.313-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0077-8923 ; E-ISSN: 1749-6632

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Visual Perception of Motion and 3-D Structure from Motion: an fMRI Study

Paradis, A. L ; Cornilleau - Prs, V ; Droulez, J ; Van De Moortele, P. F ; Lobel, E ; Berthoz, A ; Le Bihan, D ; Poline, J. B

Cerebral Cortex, 2000, Vol.10(8), pp.772-783 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1460-2199

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
12
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Localization of human frontal eye fields: anatomical and functional findings of functional magnetic resonance imaging and intracerebral electrical stimulation

Lobel, E ; Kahane, P ; Leonards, U ; Grosbras, M ; Lehéricy, Stéphane ; Le Bihan, D ; Berthoz, A; Le Bihan, Denis (Editor)

Journal of Neurosurgery, November 2001, Vol.95(5), pp.804-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-3085 ; E-ISSN: 1933-0693

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lobel, E.
  2. Berthoz, A.
  3. Le Bihan, D.
  4. Le Bihan, Denis
  5. Lobel, Elie

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...