skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu Ruochen xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperspectral image mixing eliminating method based on structure prior low rank representation

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Chen Qimeng ; Liu Hongying ; Liu Ruochen ; MA Wenping ; Hou Biao ; Bai Jing ; Yang Shuyuan

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Entropy sequencing-based semi-supervision spectral clustering method for determining clustering number

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Yang Jie ; Hou Biao ; Wang Shuang ; Gong Maoguo ; Liu Ruochen ; LI Yangyang

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于网络结构优化的SAR图像变化区域检测方法
Network structure optimization-based SAR (synthetic aperture radar) image change region detection method

Liu Ruochen ; Jiao Licheng ; Wang Ruinan ; LI Jianxia ; Feng Jie ; Mu Caihong ; LI Yangyang ; Zhang Xiangrong

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于空间密度约束核模糊聚类的灰度图像快速分割方法
Gray-scale image rapid segmentation method based on spatial density constraint kernel fuzzy clustering

Liu Ruochen ; Jiao Licheng ; Zhang Jihan ; Zhang Langlang ; LI Yangyang ; Liu Jing ; Wang Shuang ; Zhang Dan

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-spectral image classification method based on Gaussian process classifier collaborative training algorithm

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Wang Wenna ; Hou Biao ; Wu Jiaji ; Gong Maoguo ; Liu Ruochen ; MA Wenping

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperspectral image classification method based on hierarchical sparse discriminant feature learning

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Liang Yunlong ; MA Wenping ; Hou Biao ; Liu Ruochen ; MA Jingjing ; Bai Jing

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperspectral remote sensing image classification method based on space information and ensemble learning

Mu Caihong ; Jiao Licheng ; Wu Xuewen ; Liu Ruochen ; Liu Hongying ; Liu Jing ; Tian Xiaolin ; Zhu Huming ; Zhang Wenlong

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于主动学习和半监督学习的高光谱图像分类方法
Hyperspectral image classification method based on active learning and semi-supervised learning

Mu Caihong ; Liu Yi ; Zhang Wenlong ; Zhu Huming ; Xiong Tao ; Liu Ruochen ; Tian Xiaolin ; LI Chengzhou ; Jiao Licheng

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyperspectral feature leaning method based on recursion automatic coding

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Liang Yanjie ; Liu Ruochen ; Hou Biao ; Bai Jing ; MA Wenping ; MA Jingjing

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于深信度网络的多目标优化SAR图像变化检测方法
Multi-objective optimization SAR image change detection method based on high-reliability network

Liu Ruochen ; Jiao Licheng ; Huang Junjun ; Lian Cheng ; LI Yangyang ; Liu Jing ; Wang Shuang ; Zhang Dan

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Multi-target evolutionary fuzzy rule classification method based on decomposition

Liu Ruochen ; Jiao Licheng ; Song Xiaolin ; MA Chenlin ; Yu Xin ; Wang Shuang ; MA Jingjing ; Liu Hongying

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于特征公平集成的多目标SAR图像分割方法
Feature fair integration-based multiple target SAR image segmentation method

Liu Ruochen ; Jiao Licheng ; Lian Cheng ; Xia Guan ; Mu Caihong ; Liu Hongying ; Feng Jie ; LI Yangyang

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAR image target recognition method based on non-negative matrix factorization of sparse constraint

Mu Caihong ; Jiao Licheng ; Shi Meng ; Xiong Tao ; Liu Ruochen ; Liu Jing ; Yang Shuyuan ; Wang Shuang ; Yun Zhiqiang ; Wang Xiaoqi

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Hyper-spectral image classification method based on Gaussian process classifier collaborative training algorithm

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Wang Wenna ; Hou Biao ; Wu Jiaji ; Gong Maoguo ; Liu Ruochen ; MA Wenping

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Graph-based semi-supervised high-spectral remote sensing image classification method

Zhang Xiangrong ; Jiao Licheng ; Wei Zhengli ; Hou Biao ; LI Yangyang ; Yang Shuyuan ; Liu Ruochen ; MA Wenping

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于自适应权值和高频阈值的SAR图像变化检测方法
SAR (Synthetic Aperture Radar) image change detection method based on adaptive weight and high frequency threshold

Mu Caihong ; Liu Yi ; Wu Shengcai ; Xiong Tao ; Liu Ruochen ; Zhu Huming ; Tian Xiaolin ; LI Yangyang ; Jiao Licheng

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Particle swarm classifying method based on automatic clustering

Liu Ruochen ; Zhang Yan ; Wu PEI ; Jiao Licheng ; Liu Jing ; LI Yangyang ; Wang Shuang ; MA Wenping

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Automatic K adjacent local search heredity clustering method for graphic image

Liu Ruochen ; Shi Wenbo ; Jiao Licheng ; Liu Jing ; MA Wenping ; Zhang Xiangrong ; MA Jingjing ; Wang Shuang

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

SAR (Synthetic Aperture Radar) image segmentation method based on dictionary learning and sparse representation

Gou Shuiping ; Jiao Licheng ; Zhuang Guangan ; Zhuang Xiong ; Wang Shuang ; Zhang Xiangrong ; Liu Ruochen ; Yang Jingyu

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Texture image segmentation method based on Lamarck multi-target immune algorithm

Gong Maoguo ; Hou Biao ; Jiao Licheng ; LI Yangyang ; Liu Fang ; Liu Ruochen ; Wang Shuang ; Zhang Wei

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 47  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jiao Licheng
  2. Liu Ruochen
  3. LI Yangyang
  4. Zhang Xiangrong
  5. MA Wenping

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...