skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu LI xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method and device for operating mobile terminal

Liu LI

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Optimization method of Adaboost detection algorithm on basis of Haar features

Jing Rui ; Tai Xianqing ; Cheng Zixuan ; Liu LI

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Cloud determination method and system for remote sensing satellite images

Liu LI ; Dong Xuezhi ; Jiang He ; Wang Hongqiang ; Yuan Guanghui ; Ding Huoping ; Zeng Shasha ; Zhou Zhixiang

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for achieving motor imagery brain computer interface based on Matlab and digital signal processor (DSP)

Yang Banghua ; Lu Wenyu ; Liu LI ; He Meiyan ; Han Zhijun

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于人体HOG特征的行人流量统计方法及统计系统
Human body HOG feature-based pedestrian traffic statistical method and statistical system

Zhang Huajun ; Liu Li ; Zheng Zhuo ; Liu Yue ; Su Fu

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

快速准确提取近距空间内移动通信终端用户ID的读头
Reading head for quickly and accurately extracting user ID of mobile communication terminal in short-distance space

Ren Wei ; Huang Cheng ; Yang Pinghuan ; Shi Yuanji ; Liu LI ; Jiao Chun ; Hu Mingqing ; Huang Jinxiang ; Guo Qing

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Material information acquisition device

Liu LI ; Zhang Zhuoyuan ; Xu Qiuyi

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Target identification method of three-dimensional fuzzy space

Zhang Tianxu ; Zhou Gang ; Zuo Zhiyong ; Zheng Yayun ; Liu LI ; Zhu Hu ; Zhu Shengguo ; Zhan Lijuan

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于判别性关联最大化哈希的跨模态检索方法
Discriminative association maximization hash-based cross-mode retrieval method

Zhang Huaxiang ; Lu Xu ; Wan Wenbo ; Liu LI ; Guo Peilian ; Ren Yuwei ; Sun Jiande ; Wang Qiang

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种磁性指纹提取刷
Magnetism fingerprint draws brush

GAO Yi ; Liu LI ; Guan Liangliang

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种图像中文本区域的检测方法
Detection method of text area in image

Liu LI ; Liu Yanyang ; Wu Shizhan

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Printing system and printing method for determining ink-saving amount

Liu LI ; Lu Xiuqin

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Knowledge-constrained road vehicle target image pneumatic optical effect correcting method

Zhang Tianxu ; Liu LI ; He LI ; Wang Zheng ; Zhou Gang ; Dai Xiaobing ; Yao Shoukui ; Fan Sufei

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种变压器表面振动基频幅值预测方法
Prediction method for transformer surface vibration fundamental frequency amplitude

Sun Na ; Liu LI ; Zhao Huaiyu

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种人体姿态匹配方法及其设备、存储介质、终端
Human body posture matching method and device, storage medium and terminal

Zhang Zhongbao ; Tan Jun ; Ding Xun ; Zhou Yi ; Wu Xueping ; Xiang Hua ; Wang Yuqiu ; He Yonghui ; Weng Jinshen ; Liu LI ; Su Lingfeng ; Lin Yourong

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

条形码扫描器中的唤醒系统
Wakeup system of bar code scanner

Liu LI ; Q.Zhang ; L.Huang ; Y.Ouyang ; Z.Liu

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for identifying character zone in picture

Liu LI

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Information interaction method based on information physical system and radio frequency technique

Huang Haiping ; Wang Ruchuan ; Pan Xinxing ; Liu LI ; Sun Lijuan ; Fan Gaojuan ; LI Jing ; Sha Chao ; Jin Yichao ; Wu Wanfeng ; Xiao Fu ; Jiang Lingyun ; Xu Wei

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for identifying character in image

Liu LI

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

深度学习的管理系统
Deep learning management system

Liu LI ; Dou Xiaoguang ; Xu Jianwei

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 119  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu Li
  2. Liu Lijun
  3. Zhang Tianxu
  4. Fu Xiaodong
  5. AI Rui

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...