skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu Hui xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

视觉感知的汽车前视车辆和行人防碰撞预警系统及方法
Visual perception-based automobile front-vision vehicle and pedestrian anti-collision warning system and method

Zhang Jindong ; Zhang Zi'Ang ; GAO Zhaobo ; Liu Hui

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于深度图的自动图像分割方法
Depth map-based automatic image segmentation method

Liu Hui ; Shi Xiaolong ; Guo Hui ; Weng Xiaoli ; Dong Hao

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种行人局部特征大数据混合提取方法
Pedestrian local feature big data hybrid extraction method

Liu Hui ; LI Yanfei

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种交通环境行人多维运动特征视觉提取方法
Traffic environment pedestrian multi-dimensional motion feature visual extraction method

Liu Hui ; LI Yanfei ; Han Yuyang

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种视频人脸识别系统与方法
Video face identification system and method

Zhang Lili ; Wang Wei ; Wan Yunwu ; Wang Hanlin ; Luo Yanli ; Guo Qingbin ; Wang Lei ; Liu Hui ; Zhu Liuying

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

火焰图像CNN识别建模的转炉炼钢终点判断方法及系统
Converter steel-making endpoint determination method and system based on flame image CNN recognizing and modeling process

Liu Hui ; Jiang Fan

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于参数化的卡面图像生成方法
Parameterization-based card surface image generating method

Liu Hui ; Wang Bo ; Hou Weihong

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Method for quickly and accurately detecting and tracking human face based on video sequence

Liu Hui

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Trademark identifying method and apparatus

Liu Hui ; Deng Yuelin ; Luo Xiangfeng ; Cheng Taoyuan

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

High voltage device and system including same

Zhao Yilong ; He Fan ; Yu Dan ; Liu Xiaowei ; Zhao Mingfei ; Liang Xiaobin ; Liu Hui

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种飞机飞行姿态的视觉图像识别方法
Aircraft flight attitude visual image recognition method

He Boxia ; Yang Yushi ; Liu Hui

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于图像动静态特征的转炉炼钢吹炼状态识别系统及方法
Converter steelmaking blowing state recognition system and method based on image dynamic and static characteristics

Liu Hui ; Wu Qiaoshun ; PI Kun ; Chen Fugang

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于可见光图像的深空探测器自主着陆区选取方法
Visible-image-based autonomous landing zone selection method for deep space detector

Cui Xianjun ; Liu Hui ; Zhu Ziqi ; Kang Peng ; Song Xiaochun ; Wang Yuncai ; Hu Xiaosai ; Hou Jianwei

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种带标签信息子字典级联学习的电能质量扰动识别方法
Method for recognizing power quality disturbance with tag information sub-dictionary cascaded learning

Shen Yue ; LI Guangwu ; Liu Hui

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于像素局部信息及非局部信息的模糊聚类图像分割方法
Fuzzy clustering image segmentation method based on local information and non-local information of pixels

Zhang Xiaofeng ; Liu Hui ; Guo Qiang ; Sun Yujuan ; Zhang Caiming

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于气象传感时序模式的运载机器人智能识别楼层的方法
Meteorological sensing time sequence mode based intelligent storey recognition method for carrier robot

LI Yanfei ; Liu Hui ; Mi Xiwei ; Huang Jiahao

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种试卷分析方法和计算设备
Examination paper analysis method and calculation equipment

Liu Ning ; Zhang Dongxiang ; Xu Xing ; Liu Hui ; Guo Long ; Chen Lijiang

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种图像相似块快速搜索方法
Method of quickly searching image similar blocks

Guo Qiang ; Liu Hui ; Zhang Caiming

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种对Kinect植株彩色和深度检测图像的修复方法
Method for restoring Kinect plant color and depth detection images

Shen Yue ; Xu Hui ; Liu Hui ; Li Ning

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

终端设备射频通路异常的检测方法及装置
Detection method and device for abnormity of radio frequency circuit of terminal equipment

Liu Hui

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 137  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu Hui
  2. LI Yanfei
  3. Liu Chuanyi
  4. Xue Tao
  5. Deng Qingzhe

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...