skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu Hong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Barrier detection device and method

Qian Yueliang ; Wang Xiangdong ; Liu Hong

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于多视目标提取的室内环境下物体检测方法
Indoor environment object detection method based on multi-vision target extraction

Liu Hong ; MA Jiayao ; Song Zhangjun ; Zhang Guodong ; Dong Yaofeng ; Wu Guanming

Truy cập trực tuyến

3
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于颜色和深度信息的多模态融合手势识别方法
Multi-modal fusion gesture recognition method based on color and depth information

Xiao Wei ; Liu Hong ; Ding Runwei

Truy cập trực tuyến

4
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Connected region extraction method and apparatus for copy block analysis

Wu Tianrui ; Zhu Huiying ; Liu Hong ; Zou Yuexian

Truy cập trực tuyến

5
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种家居智能搜索装置
Home automation search apparatus

Yu Bing ; Liu Hong ; Lyu Shijie ; LI Heming ; Ge Junxiang

Truy cập trực tuyến

6
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于离散局部线性嵌入哈希的高效图像检索方法
Efficient image retrieval method based on discrete local linear imbedding Hash

Ji Rongrong ; Liu Hong

Truy cập trực tuyến

7
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

True smile and fake smile identifying method based on space-time local descriptor

Liu Hong ; Wu Pingping

Truy cập trực tuyến

8
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

RFID authentication method and RFID authentication system

Liu Hong ; Huo Yimang ; Wan Yueliang

Truy cập trực tuyến

9
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于时序保留性时空特征的人体行为分类检测方法及系统
Human body behavior detection method and system based on time sequence preserving space-time characteristics

Liu Hong ; Liu Mengyuan

Truy cập trực tuyến

10
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于动作识别的应急反应能力测评方法
Emergency reaction capacity evaluation method based on motion recognition

Zhang Chengliang ; Liu Hong ; Xing Bin

Truy cập trực tuyến

11
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于折半DBSCAN聚类算法的人群分组疏散仿真方法及系统
Crowd grouping evacuation simulation method and system based on half DBSCAN clustering algorithm

Liu Hong ; Zhang Jianxin ; LI Yan ; Wang Mengsi

Truy cập trực tuyến

12
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于多图谱的自动脑部MRI图像的海马体分割方法
Hippocampus segmentation method for automatic brain MRI (Magnetic Resonance Image) on the basis of multiple atlases

Liu Hong ; Xu Lijun ; Song Enmin

Truy cập trực tuyến

13
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Image partitioning method and device oriented to large-scale three-dimensional reconstruction

Huang Hua ; Liu Hong ; Zhang Lei

Truy cập trực tuyến

14
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于异构情绪感染模型的人群疏散仿真方法及系统
Population evacuation simulation method and system based on heterogeneous emotional contagion model

Zhang Guijuan ; Wang Mengsi ; Lu Dianjie ; Liu Hong ; Chen LI ; Zhang Jianxin

Truy cập trực tuyến

15
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Generation and testing method and system of bar codes based on a plurality of print devices

Wang Jianlong ; Liu Hong ; Zhang Guangping ; Song Yongguo

Truy cập trực tuyến

16
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

图片处理方法及装置
Picture processing method and apparatus

Zhou Liechun ; Yue Zhilei ; Liu Hong ; Jiang Yan

Truy cập trực tuyến

17
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Personal fixation clamp of express delivery single sweep rifle

Liu Hong ; LI Yingkui

Truy cập trực tuyến

18
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

Dynamic self-adaption skin color segmentation method and device

Liu Hong ; Xiao Shuo ; He Yunlong ; Yang Sujuan

Truy cập trực tuyến

19
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

基于参数自调节神经网络的人体异常行为检测方法
Human body abnormal behavior detection method based on parameter self-regulation nerve network

Liu Hong ; Sun Qianru ; Ding Runwei

Truy cập trực tuyến

20
Material Type:
Sáng chế
Thêm vào Góc nghiên cứu

种基于序列保留哈希的超低复杂度图像检索方法
Ultra low complexity image retrieval method based on sequence preserving hashing

Ji Rongrong ; Lin Xianming ; Liu Hong

Truy cập trực tuyến

Kết quả 1 - 20 của 114  trong Tất cả tài nguyên

Kết quả 1 2 3 4 5 next page

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu Hong
  2. Qian Yueliang
  3. Ding Runwei
  4. Wang Xiangdong
  5. Jiang Yan

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...