skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Nhan đề tạp chí: Interacting With Computers xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Yong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Worker Performance in a Situated Crowdsourcing Market

Goncalves, Jorge ; Hosio, Simo ; Liu, Yong ; Kostakos, Vassilis

Interacting with Computers, 2016, Vol. 28(5), pp.612-624 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0953-5438 ; E-ISSN: 1873-7951 ; DOI: 10.1093/iwc/iwv035

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Goncalves, Jorge
  2. Hosio, Simo
  3. Goncalves, J
  4. Hosio, S
  5. Kostakos, V

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...