skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu, Qingqing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Arsenic species in chicken breast: temporal variations of metabolites, elimination kinetics, and residual concentrations.(Research)(Report)

Liu, Qingqing ; Peng, Hanyong ; Lu, Xiufen ; Zuidhof, Martin J. ; Li, Xing-Fang ; Le, X. Chris

Environmental Health Perspectives, 2016, Vol.124(8), p.1174 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0091-6765 ; DOI: 10.1289/ehp.1510530

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Health Reference Center Academic (Gale)  (1)
  2. OneFile (GALE)  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Qingqing
  2. Li, Xing-Fang
  3. Peng, Hanyong
  4. Le, X. Chris
  5. Zuidhof, Martin J

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...