skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Liu, Jibao xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Biogas-pH automation control strategy for optimizing organic loading rate of anaerobic membrane bioreactor treating high COD wastewater

Yu, Dawei ; Liu, Jibao ; Sui, Qianwen ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, March 2016, Vol.203, pp.62-70 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2015.12.010

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Formation and characteristics of a ternary pH buffer system for in-situ biogas upgrading in two-phase anaerobic membrane bioreactor treating starch wastewater

Yu, Dawei ; Meng, Xiaoshan ; Liu, Jibao ; Dian, Liu ; Sui, Qianwen ; Zhang, Junya ; Zhong, Hui ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, December 2018, Vol.269, pp.57-66 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2018.08.072

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Profiles and drivers of antibiotic resistance genes distribution in one-stage and two-stage sludge anaerobic digestion based on microwave-H2O2 pretreatment

Zhang, Junya ; Liu, Jibao ; Wang, Yawei ; Yu, Dawei ; Sui, Qianwen ; Wang, Rui ; Chen, Meixue ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Bioresource Technology, October 2017, Vol.241, pp.573-581 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0960-8524 ; E-ISSN: 1873-2976 ; DOI: 10.1016/j.biortech.2017.05.157

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The role of substrate types and substrate microbial community on the fate of antibiotic resistance genes during anaerobic digestion

Zhang, Junya ; Lu, Tiedong ; Shen, Peihong ; Sui, Qianwen ; Zhong, Hui ; Liu, Jibao ; Tong, Juan ; Wei, Yuansong

Chemosphere, August 2019, Vol.229, pp.461-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0045-6535 ; E-ISSN: 1879-1298 ; DOI: 10.1016/j.chemosphere.2019.05.036

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Jb
  2. Liu, Jibao
  3. Wei, Yuansong
  4. Sui, Qw
  5. Sui, Q.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...