skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Dạng tài nguyên: Kỷ yếu hội nghị xóa Chủ đề: Proceeding xóa Tác giả/ người sáng tác: Lieberman, Henry xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, Hugo xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

A model of textual affect sensing using real-world knowledge

Liu, Hugo ; Lieberman, Henry ; Selker, Ted

Proceedings of the 8th international conference on intelligent user interfaces, 12 January 2003, pp.125-132

ISBN: 1581135866 ; ISBN: 9781581135862 ; DOI: 10.1145/604045.604067

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Metafor: visualizing stories as code

Liu, Hugo ; Lieberman, Henry

Proceedings of the 10th international conference on intelligent user interfaces, 10 January 2005, pp.305-307

ISBN: 1581138946 ; ISBN: 9781581138948 ; DOI: 10.1145/1040830.1040908

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Kỷ yếu hội nghị
Thêm vào Góc nghiên cứu

Programmatic semantics for natural language interfaces

Liu, Hugo ; Lieberman, Henry

CHI '05 Extended Abstracts on human factors in computing systems, 02 April 2005, pp.1597-1600

ISBN: 1595930027 ; ISBN: 9781595930026 ; DOI: 10.1145/1056808.1056975

Toàn văn không sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, Hugo
  2. Lieberman, Henry
  3. Lieberman, H.
  4. Liu, H.
  5. Selker, Ted

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...