skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, G. R xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A stabilized finite element method for certified solution with bounds in static and frequency analyses of piezoelectric structures

Chen, L.; Zhang, Y. W.; Liu, G. R; Nguyen-Xuan H.

ISIKNOWLEDGE; 0045-7825; http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/27820; http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0045782512001818

Truy cập trực tuyến

2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A three dimensional immersed smoothed finite element method (3D IS-FEM) for fluid–structure interaction problems

Zhang, Zhi-Qian ; Liu, G. ; Khoo, Boo

Computational Mechanics, 2013, Vol.51(2), pp.129-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0178-7675 ; E-ISSN: 1432-0924 ; DOI: 10.1007/s00466-012-0710-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The smoothed finite element method (S-FEM): A framework for the design of numerical models for desired solutions

Liu, Gui-Rong

Frontiers of Structural and Civil Engineering, 2019, Vol.13(2), pp.456-477 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 2095-2430 ; E-ISSN: 2095-2449 ; DOI: 10.1007/s11709-019-0519-5

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Analysis and optimization of control algorithms for RSSTSP for horizontal well drilling

Zhang, Li ; Liu, G ; Li, Wei

Journal of Petroleum Exploration and Production Technology, Dec 2018, pp.1069-1078 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 21900558 ; E-ISSN: 21900566 ; DOI: 10.1007/s13202-018-0464-1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Review of Molecular and Mechanical Interactions in the Aortic Valve and Aorta: Implications for the Shared Pathogenesis of Aortic Valve Disease and Aortopathy

Krishnamurthy, Varun ; Godby, Richard ; Liu, G. ; Smith, J. ; Hiratzka, Loren ; Narmoneva, Daria ; Hinton, Robert

Journal of Cardiovascular Translational Research, 2014, Vol.7(9), pp.823-846 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1937-5387 ; E-ISSN: 1937-5395 ; DOI: 10.1007/s12265-014-9602-4

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
6
Smoothed point interpolation methods G space theory and weakened weak forms
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Smoothed point interpolation methods G space theory and weakened weak forms

Liu, G. R

E-ISBN 9789814452847

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Dạng tài nguyên 

  1. Bài báo  (5)
  2. Sách  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liu, G. R
  2. Liu, G R
  3. Liu, Gr
  4. Liu, G.
  5. G. R. Liu

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...