skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Pharmacy, Therapeutics, & Pharmacology xóa Tác giả/ người sáng tác: Liu, B xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

PDB90 - A Population Based Diabetes Drug Utilization Analysis in Chinese Community: A Retrospective Database Study

Wang, K ; Gao, Y ; Chen, Y ; Jiang, X ; Xuan, J ; Liu, B

Value in Health, November 2016, Vol.19(7), pp.A681-A681 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1098-3015 ; E-ISSN: 1524-4733 ; DOI: 10.1016/j.jval.2016.09.1922

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Comparison of a paraspinal approach with a percutaneous approach in the treatment of thoracolumbar burst fractures with posterior ligamentous complex injury: a prospective randomized controlled trial

Jiang, X Z ; Tian, W ; Liu, B ; Li, Q ; Zhang, G L ; Hu, L ; Li, Zy ; He, D

The Journal of international medical research, 2012, Vol.40(4), pp.1343-56 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1473-2300 ; PMID: 22971486 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Complications in the Right Lobe Adult Living Donor: Single-Center Experience in China

Li, F ; Yan, L ; Li, B ; Zeng, Y ; Wen, T ; Xu, M ; Wang, W ; Chen, Z ; Yang, J ; Liu, B ; Jiang, X

Transplantation Proceedings, 2007, Vol.39(10), pp.2977-2980 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0041-1345 ; E-ISSN: 1873-2623 ; DOI: 10.1016/j.transproceed.2007.09.034

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

 1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

 1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Tác giả 

 1. Jiang, X  (2)
 2. Xuan, J  (1)
 3. Wang, K  (1)
 4. Li, Zy  (1)
 5. Li, Q  (1)
 6. Wen, T.  (1)
 7. Chen, Z.  (1)
 8. Chen, Y  (1)
 9. Yang, J.  (1)
 10. Tian, W  (1)
 11. He, D  (1)
 12. Li, F.  (1)
 13. Zeng, Y  (1)
 14. Li, B.  (1)
 15. Hu, L  (1)
 16. Wang, W  (1)
 17. Gao, Y  (1)
 18. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

 1. Liu, B.
 2. Jiang, X
 3. Xuan, J
 4. Wang, K
 5. Li, Zy

theo chủ đề:

 1. Female
 2. Male
 3. Middle Aged
 4. Adult
 5. Humans

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...