skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: 1996đến2003 xóa Tác giả/ người sáng tác: Zhang Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Littlewood, T D xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Inducible site-directed recombination in mouse embryonic stem cells

Zhang, Y ; Riesterer, C ; Ayrall, A M ; Sablitzky, F ; Littlewood, T D ; Reth, M

Nucleic acids research, 15 February 1996, Vol.24(4), pp.543-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0305-1048 ; PMID: 8604292 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sablitzky
  2. Ayrall, Am
  3. Reth
  4. Sablitzky, F.
  5. Zhang, Y.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...