skip to main content
Ngôn ngữ:
Primo Advanced Search
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search Query Term
Primo Advanced Search prefilters
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2003 xóa Nhan đề tạp chí: ateliers de l'éthique xóa Tác giả/ người sáng tác: Lippert-Rasmussen, Kasper xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Immigrants, Multiculturalism, and Expensive Cultural Tastes: Quong on Luck Egalitarianism and Cultural Minority Rights

Lippert-Rasmussen, Kasper; Weinstock, Daniel Marc (Editor) ; Weinstock, Daniel Marc (Editor)

Les ateliers de l'éthique, 2011, Vol.6(2), pp.176-192 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1718-9977

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. Directory of Open Access Journals (DOAJ)  (1)
  2. Érudit - Journals  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Weinstock, Daniel Marc
  2. Lippert-Rasmussen, Kasper
  3. Kasper Lippert-Rasmussen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...