skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Neo-Liberalism xóa Ngôn ngữ: English xóa Tác giả/ người sáng tác: Lingard, Bob xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A policy sociology reflection on school reform in England: from the 'Third Way' to the 'Big Society'

Lingard, Bob ; Sellar, Sam

Journal of Educational Administration and History, 01 February 2012, Vol.44(1), pp.43-63 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-0620 ; E-ISSN: 1478-7431 ; DOI: 10.1080/00220620.2011.634498

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Policy borrowing, policy learning: testing times in Australian schooling

Lingard, Bob

Critical Studies in Education, 07 May 2010, Vol.51(2), pp.129-147 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1750-8487 ; E-ISSN: 1750-8495 ; DOI: 10.1080/17508481003731026

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lingard, Bob
  2. Lingard, B
  3. Sellar, Sam

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...