skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lindsay, Rachael xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Adapted technology acceptance model for mobile policing

Rachael Lindsay ; Thomas W. Jackson ; Louise Cooke

Journal of Systems and Information Technology, 2011, Vol.13(4), p.389-407 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1328-7265 ; DOI: 10.1108/13287261111183988

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the Business Value of Mobile Terminals in a UK Police Context

Lindsay, Rachael ; Jackson, Thomas ; Cooke, Louise

The Police Journal: Theory, Practice and Principles, December 2012, Vol.85(4), pp.301-318 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0032-258X ; E-ISSN: 1740-5599 ; DOI: 10.1350/pojo.2012.85.4.554

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
3
Assessing the business value of mobile terminals in a UK police context
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Assessing the business value of mobile terminals in a UK police context

Lindsay, Rachael ; Jackson, Thomas ; Cooke, Louise

Truy cập trực tuyến

4
The impact of mobile technology on a UK police force and their knowledge sharing
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The impact of mobile technology on a UK police force and their knowledge sharing

Lindsay, Rachael ; Cooke, Louise ; Jackson, Thomas

DOI: 10.1142/S0219649209002294

Truy cập trực tuyến

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Tạp chí có phản biện (3)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Jackson, Thomas
  2. Lindsay, Rachael.
  3. Cooke, Louise
  4. Lindsay, R.
  5. Cooke, L.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...