skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Linde, Jonas xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Unravelling semi-presidentialism: democracy and government performance in four distinct regime types

Sedelius, Thomas ; Linde, Jonas

Democratization, 02 January 2018, Vol.25(1), pp.136-157 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1351-0347 ; E-ISSN: 1743-890X ; DOI: 10.1080/13510347.2017.1334643

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...