skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Cements xóa Chủ đề: Compressive Strength xóa Tác giả/ người sáng tác: Lin, Deng-Fong xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Stabilization treatment of soft subgrade soil by sewage sludge ash and cement

Chen, Li ; Lin, Deng-Fong

Journal of hazardous materials, 15 February 2009, Vol.162(1), pp.321-7 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0304-3894 ; PMID: 18579294 Version:1 ; DOI: 10.1016/j.jhazmat.2008.05.060

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

The effects of different types of nano-silicon dioxide additives on the properties of sludge ash mortar

Luo, Huan-Lin ; Chang, Wei-Che ; Lin, Deng-Fong

Journal of the Air & Waste Management Association (1995), April 2009, Vol.59(4), pp.440-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-2247 ; PMID: 19418818 Version:1

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...