skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Ngôn ngữ: Portuguese xóa Chủ đề: Internet of Things xóa Tác giả/ người sáng tác: Lima, Luiz xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA EM CIDADES INTELIGENTES: O PROBLEMA DE ACIONAMENTO DE UNIDADES MÓVEIS

Hernandes, Sediane ; Calsavara, Alcides ; Pellenz, Marcelo ; Lima, Luiz

Revista Electronica de Sistemas de Informaçao, May-Aug 2017, Vol.16(2), pp.1-31 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 16773071 ; DOI: 10.21529/RESI.2017.1602003

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lima, Luiz
  2. Hernandes, Sediane Carmem Lunardi
  3. Calsavara, Alcides
  4. Pellenz, Marcelo Eduardo
  5. Hernandes, Sediane

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...