skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Lim Shirley xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Transnational Asian American literature : sites and transits
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Transnational Asian American literature : sites and transits

Lim Shirley

Philadelphia, PA : Temple University Press, 2006. - (810.9 TRA 2006) - ISBN1592134505 (hdbk. : alk. paper);ISBN1592134513 (pbk. : alk. paper)

Kiểm tra tình trạng sẵn có của tài liệu

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Lim Shirley

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...