skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Redmond, Cleve xóa Tác giả/ người sáng tác: Lillehoj, Catherine J. xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Prosper Study of Evidence-Based Intervention Implementation Quality by Community-University Partnerships

Spoth, Richard ; Guyll, Max ; Lillehoj, Catherine J ; Redmond, Cleve ; Greenberg, Mark

Journal of Community Psychology, November 2007, Vol.35(8), p.981 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0090-4392 ; E-ISSN: 1520-6629 ; DOI: 10.1002/jcop.20207

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Cơ sở dữ liệu 

  1. ERIC (U.S. Dept. of Education)  (1)
  2. Wiley Online Library  (1)
  3. Lựa chọn khác open sub menu

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Redmond, Cleve
  2. Greenberg, Mark
  3. Greenberg, M
  4. Lillehoj, Catherine J
  5. Guyll, Max

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...