skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Cơ sở dữ liệu: iG Library Premium Collection xóa Tác giả/ người sáng tác: Lilja, Mona xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Power, Resistance and Women Politicians in Cambodia: Discourses of Emancipation

Lilja, Mona; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 020 1 ; ISBN: 978 87 91114 71 7

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Sách
Thêm vào Góc nghiên cứu

Beyond Democracy in Cambodia: Political Reconstruction in a Post-Conflict Society

Öjendal, Joakim ; Lilja, Mona; Nordiska ministerrådet, NIAS - Nordic Institute of Asian Studies

ISBN: 978 87 7694 043 0

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...