skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Chỉ hiển thị
Lọc theo: Chủ đề: Lead xóa Dạng tài nguyên: Tin tức xóa Tác giả/ người sáng tác: Liles, Patricia xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining industry values expected to decline in 2009

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Feb 15, 2009, Vol.33(7), p.18

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

2
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alaska's mining industry sets new record in 2007 work

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Mar 2, 2008, Vol.32(9), p.11

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

3
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Overall mining activity slows in 2009

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Aug 16, 2009, Vol.33(33), p.1

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

4
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alaska's mine production values may increase in 2010

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, May 9, 2010, Vol.34(19), p.9

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

5
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

International Tower digs into new Alaska ore prospects

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Sep 9, 2007, Vol.31(36), p.16

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

6
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Falling zinc, lead prices key to declining of mine values

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Dec 28, 2008, Vol.32(52), p.8

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

7
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Full Metal advances base metal prospects on Doyon land

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Sep 14, 2008, Vol.32(37), p.11

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

8
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mine construction in Alaska expected to taper off in 2009

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Jan 25, 2009, Vol.33(4), p.1

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

9
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mineral exploration activity increases near Rainy Pass

Liles, Patricia

Alaska Journal of Commerce, Feb 3, 2008, Vol.32(5), p.14

ISSN: 15374963

Toàn văn không sẵn có

10
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Alaska Hard Rock Mining

Liles, Patricia

Alaska Business Monthly, Nov 2009, Vol.25(11), p.80

ISSN: 87564092

Toàn văn sẵn có

11
Material Type:
Tin tức
Thêm vào Góc nghiên cứu

Mining in Western Alaska

Liles, Patricia

Alaska Business Monthly, Jun 2008, Vol.24(6), p.64

ISSN: 87564092

Toàn văn sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Chỉ hiển thị

  1. Toàn văn trực tuyến (2)

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liles, Patricia

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...