skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Chủ đề: Engineering xóa Cơ sở dữ liệu: Springer (CrossRef) xóa Chủ đề: Goal Modeling xóa Tác giả/ người sáng tác: Liaskos, Sotirios xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Representing and reasoning about preferences in requirements engineering

Liaskos, Sotirios ; McIlraith, Sheila ; Sohrabi, Shirin ; Mylopoulos, John

Requirements Engineering, 2011, Vol.16(3), pp.227-249 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0947-3602 ; E-ISSN: 1432-010X ; DOI: 10.1007/s00766-011-0129-9

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Sohrabi, Shirin
  2. Mylopoulos, J.
  3. McIlraith, Sheila
  4. Mylopoulos, John
  5. McIlraith, S.A.

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...