skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tác giả/ người sáng tác: Zhang, Yong xóa Tác giả/ người sáng tác: Jia, Dingxian xóa Tác giả/ người sáng tác: Liang, Jingjing xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effect of lanthanide contraction on the mixed polyamine systems Ln/Sb/Se/(en+dien) and Ln/Sb/Se/(en+trien): Syntheses and characterizations of lanthanide complexes with a tetraelenidoantimonate ligand

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Journal of Solid State Chemistry, 2011, Vol.184(6), pp.1451-1458 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0022-4596 ; DOI: 10.1016/j.jssc.2011.03.039

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

New polyselenidoarsenate salts with transition metal complexes as counterions: solvothermal synthesis, crystal structures, and properties of [M(dien).sub.2][As.sub.2]Se.sub.6 (M = Co, Ni) and [Mn(dap).sub.3][As.sub.2]Se.sub.6.(Report)

Zhao, Jing ; Liang, Jingjing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, Dec, 2011, Vol.142(12), p.1203(7) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0026-9247

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

Effects of lanthanide metal size and amino ligand denticity on the solvothermal systems Ln/Sn/Se/en and Ln/Sn/Se/dien (Ln = lanthanide)

Liang, Jingjing ; Chen, Jiangfang ; Zhao, Jing ; Pan, Yingli ; Zhang, Yong ; Jia, Dingxian

Dalton Transactions, Dalton Transactions, 2011, Vol.40(11), pp.2631-2637 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1477-9234 ; E-ISSN: 1477-9242 ; DOI: 10.1039/c0dt01424a

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liang, J.
  2. Zhang, Yong
  3. Zhang, Y.
  4. Jia, Dingxian
  5. Pan, Yingli

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...