skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Tất cả các phiên bản Directory of Open Access Journals (DOAJ) xóa Tất cả các phiên bản Liang, Chun xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

YouGenMap: a web platform for dynamic multi-comparative mapping and visualization of genetic maps

Batesole, Keith ; Wimalanathan, Kokulapalan ; Liu, Lin ; Zhang, Fan ; Echt, Craig S ; Liang, Chun

Frontiers in genetics, 2014, Vol.5, pp.183 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1664-8021 ; PMID: 25009553 Version:1 ; DOI: 10.3389/fgene.2014.00183

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
2
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

MAGIC-SPP: A Database-Driven DNA Sequence Processing Package with Associated Management Tools

Liang, Chun ; Sun, Feng ; Wang, Haiming ; Qu, Junfeng ; Pratt, Lee H ; Cordonnier-Pratt, Marie-Michèle ; Freeman, Robert M

Liang, Chun, Feng Sun, Haiming Wang, Junfeng Qu, Robert M. Freeman, Lee H. Pratt, and Marie-Michèle Cordonnier-Pratt. 2006. MAGIC-SPP: A database-driven DNA sequence processing package with associated management tools. BMC Bioinformatics 7:115. [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1471-2105 ; DOI: 10.1186/1471-2105-7-115

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
3
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

JNSViewer—A JavaScript-based Nucleotide Sequence Viewer for DNA/RNA secondary structures

Shi, Jieming ; Li, Xi ; Dong, Min ; Mitchell, Graham ; Yadav, Nehul ; Liang, Chun

PLoS One, Jun 2017, Vol.12(6), p.e0179040 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0179040

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
4
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

ConiferEST: an integrated bioinformatics system for data reprocessing and mining of conifer expressed sequence tags (ESTs)

Liang, Chun ; Wang, Gang ; Liu, Lin ; Ji, Guoli ; Fang, Lin ; Liu, Yuansheng ; Carter, Kikia ; Webb, Jason S ; Dean, Jeffrey Fd

BMC Genomics, 2007, Vol.8, p.134-134 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2164 ; DOI: 10.1186/1471-2164-8-134 ; PMCID: 1894976 ; PMID: 17535431

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
5
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

An annotated genetic map of loblolly pine based on microsatellite and cDNA markers

Echt, Craig S ; Saha, Surya ; Krutovsky, Konstantin V ; Wimalanathan, Kokulapalan ; Erpelding, John E ; Liang, Chun ; Nelson, C Dana

BMC Genetics, 2011, Vol.12, p.17-17 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1471-2156 ; DOI: 10.1186/1471-2156-12-17 ; PMCID: 3038140 ; PMID: 21269494

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Lọc kết quả

Năm xuất bản 

Từ đến

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Liang, Chun
  2. Echt, Craig S
  3. Wimalanathan, Kokulapalan
  4. Liu, Lin
  5. Li, Xi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...