skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục
Lọc theo: Năm xuất bản: Sau 2012 xóa Nhan đề tạp chí: Journal of Neuroscience xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, H. xóa Tác giả/ người sáng tác: Li, Zuo-Zhi xóa
Result Number Material Type Add to My Shelf Action Record Details and Options
1
A Critical Role for Interferon Regulatory Factor 9 in Cerebral Ischemic Stroke
Material Type:
Bài báo
Thêm vào Góc nghiên cứu

A Critical Role for Interferon Regulatory Factor 9 in Cerebral Ischemic Stroke

Chen, H.-Z. ; Guo, S. ; Li, Z.-Z. ; Lu, Y. ; Jiang, D.-S. ; Zhang, R. ; Lei, H. ; Gao, L. ; Zhang, X. ; Zhang, Y. ; Wang, L. ; Zhu, L.-H. ; Xiang, M. ; Zhou, Y. ; Wan, Q. ; Dong, H. ; Liu, D.-P. ; Li, H.

Journal of Neuroscience, 09/03/2014, Vol.34(36), pp.11897-11912 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0270-6474 ; E-ISSN: 1529-2401 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1545-14.2014

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có

Chủ đề của tôi

  1. Thiết lập

Refine Search Results

Mở rộng kết quả tìm kiếm

  1.   

Gợi ý tìm kiếm

Bỏ qua truy vấn này và tìm kiếm mọi thứ

theo tác giả:

  1. Zhang, Yan
  2. Dong, Hailong
  3. Zhu, Li-Hua
  4. Zhang, Ran
  5. Guo, Sen

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...